REGULAMIN

L Bioline - Kosmetyka Profesjonalna

Regulamin świadczenia usług przez serwis

1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Użytkowników serwisu L Bioline

2. L Bioline – platforma zakupów kuponów ,bonów , produktów i usług prowadzona pod adresem www.lbioline.com . umożliwiająca Klientom dokonywanie zakupów Ofert po obniżonych cenach. Właścicielem serwisu jest L Bioline Jadwiga Leśniak siedzibą w 50-413 Wrocław , ul. Walońska 7/3

3. Oferta – produktowa lub usługowa, wystawiona przez L Bioline, która jest sprzedawana za pośrednictwem strony www - w określonym czasie. Każda Oferta opisana jest poprzez podanie jej wartości, procentowej zniżki, ceny po rabacie, szczegółowego opisu, danych firmy oraz terminów ważności, zdjęcia Oferty oraz mapki lokalizacyjnej miejsca świadczenia Oferty.

4. Próg Sprzedaży – minimalna liczba Ofert, która musi zostać sprzedana, aby dana Oferta w danej cenie stała się wiążąca dla L Bioline

5. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, które dokonają rejestracji w serwisie l Bioline , w celu dokonywania zakupów prezentowanych Ofert lub dokonają zakupu oferty bez rejestrowania się.

6. Kupon – dokument, otrzymywany przez Użytkownika po zakupie wybranej przez siebie Oferty, uprawniający do skorzystania z niej

7. Konto Użytkownika – zindywidualizowana część serwisu L Bioline , do której dostęp zabezpieczony jest unikalnym loginem oraz hasłem.

2. Warunki korzystania z serwisu

1. Każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, chcąca zostać zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu, zobowiązana jest wypełnić formularz rejestracyjny, poprzez podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail, loginu oraz zdefiniowanie hasła dostępu do Konta Użytkownika.

2. Użytkownik ma prawo do wglądu w podane dane, do ich poprawiania, uzupełniania oraz usunięcia. Usunięcie danych nie może mieć miejsca w przypadku zakupienia Oferty, natomiast może nastąpić po opłaceniu jej.

3. Jeżeli proces rejestracji przebiegł poprawnie, w serwisie utworzone zostaje indywidualne Konto Użytkownika, umożliwiające mu dokonywanie zakupów Ofert.

4. Utworzenie Konta Użytkownika jest bezpłatne.

5. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Użytkownika. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników, nie wolno mu również udostępniać danych swojego konta innym Użytkownikom. W przypadku naruszenia powyższych zapisów lub wykorzystywania Konta Użytkownika do celów niezgodnych z niniejszym Regulaminem, serwis może zawiesić czasowo lub definitywnie usunąć Konto Użytkownika.

6. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji w serwisie może pomimo tego kupować Kupony, podając podczas dokonywania płatności adres poczty elektronicznej, na który otrzyma Kupon. Niezarejestrowany Użytkownik nie może jednak korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu, w tym z takich opcji jak konkursy , bezpłane prezentacje jak i np. zabiegi testowe bezpłatne

3. Dokonywanie zakupów Ofert i korzystanie z nich

1. Użytkownik, który jest zainteresowany aktualną Ofertą prezentowaną w serwisie, może złożyć deklarację jej zakupu poprzez kliknięcie na ikonę Kup Teraz! w panelu interesującej go Oferty.

2. Po złożeniu deklaracji zakupu Oferty, Użytkownik ma możliwość wyboru liczby kupowanych Ofert oraz formy dokonania płatności za transakcję.

3. Serwis umożliwia swoim Użytkownikom dokonywanie płatności za pomocą przelewów online, przelewów tradycyjnych z rachunków internetowych, kart płatniczych i kredytowych. Szczegółowe możliwości opłacania transakcji za pomocą przelewu lub karty wydanej przez konkretną instytucję, określane są w regulaminach niniejszych instytucji.

4. Wszelkie ceny Ofert podawane przez są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Użytkownik, korzystający z serwisu nie ponosi żadnych innych kosztów.

5. Po dokonaniu zakupu i opłaceniu go, Użytkownik otrzymuje na swoje Konto informację o statusie transakcji.

6. Jeżeli transakcja została zaakceptowana, a Oferta osiągnęła Próg Sprzedaży, zarejestrowany Użytkownik otrzymuje na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej gotowy do wydrukowania Kupon. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji, otrzymuje Kupon na adres poczty elektronicznej podany podczas kupowania Oferty.

7. Kupon jest jedynym dokumentem, uprawniającym do skorzystania z Oferty w przypadku nie otrzymania kuponu takim dokumentem jest potwierdzenie

8. Kupon ważny jest przez ściśle określony czas, podany w szczegółach każdej Oferty oraz naniesiony na Kuponie. Po upływie tego czasu, Kupon staje się nieważny, a L Bioline nie ma obowiązku honorowania go.

9. Kupon obowiązuje na ściśle określone produkty lub usługi z oferty. Wykorzystanie Kuponu na inne produkty lub usługi z oferty , nie jest możliwe, chyba, że L Bioline wyrazi na to zgodę.

10. W celu skorzystania z Oferty, Użytkownik powinien przedstawić Kupon L Bioline przed rozpoczęciem korzystania z Oferty w formie papierowej (wydruk) ważność i oryginalność kuponu. Zweryfikowany Kupon pozostaje u L Bioline , a Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Oferty.

11. Wszelkie próby posługiwania się nieważnymi lub nieoryginalnymi Kuponami są odnotowywane , który w uzasadnionych przypadkach podejmie określone kroki prawne w celu zabezpieczenia swoich dóbr.

12. W przypadku dokonania zakupu Oferty, której Próg Sprzedaży nie został osiągnięty w momencie dokonywania zakupu, Użytkownik musi poczekać na przekroczenie Progu, a w chwili gdy to nastąpi, może korzystać z Oferty, w sposób określony w punktach 3.6 – 3.9 Regulaminu.

4. Warunki szczegółowe

1. Kupon nie może być zamieniony na jego równowartość pieniężną.

2. Kupon musi być wykorzystany w całości za jednym razem, chyba że postanowienia zawarte w szczegółach Oferty stanowią inaczej. W przypadku niewykorzystania całej wartości Kuponu, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot niewykorzystanej różnicy w formie pieniężnej.

3. Użytkownik może skorzystać więcej niż jeden raz z danej Oferty, a także wykorzystać więcej niż jeden Kupon podczas jednokrotnego korzystania z Oferty, chyba że szczegółowe warunki Oferty stanowią inaczej.

4. W przypadku niewykorzystania Kuponu przez Użytkownika lub chęci skorzystania z niego po upływie jego terminu ważności, Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania Kuponu, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Kupon.

5. Kupony zakupione za pośrednictwem serwisu nie mogą być odsprzedawane dalej osobom trzecim

6. W przypadku chęci odstąpienia od umowy przez Użytkownika, strony umowy stosują się do postanowień Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 poz. 271). Zgodnie z art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, to jest od daty zakupu kuponu. W takiej sytuacji Użytkownikowi zwracana jest w formie gotówkowej równowartość kwoty pieniężnej, za którą kupił kupon.

7. Użytkownik, który wykorzystał Kupon, nie ma możliwości odstąpienia od umowy i żądania zwrotu środków wydanych na jego zakup.

8. Wszelkie informacje zawarte w serwisie L Bioline, w szczególności zdjęcia, filmy, nazwy własne, marki, loga, opisy usług i produktów, są własnością serwisu. Jakiekolwiek korzystanie z nich, w szczególności kopiowanie, powielanie, jest zabronione.

9. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany osobowości prawnej lub zmiany podmiotu właścicielskiego bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkowników.

5. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Regulaminu będą niezwłocznie zamieszczane na niniejszej stronie internetowej.

2. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez Użytkownika może skutkować zawieszeniem lub usunięciem jego Konta z serwisu

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na działanie serwisu. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej lub pisemnej na adresy podane w dziele Kontakt. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika oraz charakterystykę zaistniałej sytuacji. W ciągu 14 dni zostanie rozpatrzona reklamacja

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika. Reklamację można zgłosić w terminie 14 dni od daty zaistnienia powodu reklamacji, jednak nie później niż w ostatnim dniu terminu ważności danego kuponu.

5. W sytuacji, gdyby którekolwiek postanowienie Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia nie tracą mocy.

6. W przypadku zdarzeń nie objętych Regulaminem stosuje się prawo polskie, za sąd przyjmując właściwy sąd powszechny.